Гарын авлага

– Эцэг эх

Эрүүл мэндийн асуумж бөглөх заавар


Эцэг эх хүүхдийн эрүүл мэндийг өдөр бүр хянаж байх үүрэгтэй. Эрүүл мэндийн асуумжийг бөглөснөөр таны хүүхэдтэй хамт суралцаж байгаа суралцагчид, багш ажилчдыг ковид-19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ.

Улсын хэмжээнд ковид-19-н тоон судалгаа гарахад нөлөөлнө.

Эцэг эх хүүхдээ холбосон нөхцөлд эрүүл мэндийг асуумжийг бөглөнө. Хүүхэд холбох заавартай танилццахаар бол дараах линкээр хандаж орно уу.

*  https://help.esis.edu.mn/content/1097

Эрүүл мэндийн асуумжийг эцэг эх дараах алхамчилсан зааврын дагуу системд нэвтэрч бүртгэнэ.

1. Эцэг эх өөрийн нэвтрэх нэр болон нууц үгээр дараах линкээр нэвтрэн орно.

https://parent.edu.mn/login- 

2. Эрүүл мэндийн асуумж цэсрүү хандана.

3. Асуумж бөглөх хэсэг рүү хандаж хүүхдийн эрүүл мэндийн талаарх асуумжийг сонгоно.

4. Эрүүл мэндийн асуумж нь дараах 2 сонголттой байна.

5. Сайнгүй байна гэсэн цэсийг дарж хүүхдийн эрүүл мэндийн байдлыг харж  дараах асуумжийг бөглөж хадгална.