Гарын авлага

– Эцэг эх

Хүүхдийн мэдээлэл харах


Хүүхдийн мэдээлэл харах

Боловсролын мэдээллийн системд бүртгүүлж суралцагч холбосон бол тухайн хүүхэдтэй холбоотой дараах мэдээллийг харах боломжтой. Үүнд:

Суралцагчийн мэдээлэл – Суралцагчийн хувийн мэдээлэл, холбоо барих, боловсрол, шилжилт хөдөлгөөн, дүнгийн мэдээлэл, эрүүл мэнд

Үнэлгээ, дүн – Хичээлийн жагсаалт, хичээл бүрийн явцын үнэлгээ, Хагас жилийн үнэлгээг

Ирц, чөлөө – Хичээл бүрийн ирцийн мэдээлэл /Өдрөөр, 7 хоногоор, сараар, хичээлийн улирлаар, хичээлийн жилээр/, чөлөөний хүсэлтийн шийдвэрлэлт

Хуваарь, хөтөлбөр, хичээл – Хичээлийн хуваарь, суралцаж буй сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө, Хичээлийн жагсаалт, хичээл ордог багшийн мэдээлэл, бүлэг сэдвийн жагсаалт

Гэрийн даалгавар – Багшийн өгсөн гэрийн даалгавар 7 хоногоор хичээлийн жагсаалт, хичээл бүрийн даалгаврын тэмдэглэл

Сургууль, бүлгийн мэдээлэл – Сургуулийн товч мэдээлэл, суралцаж буй бүлгийн мэдээлэл, сургуультай холбоотой барилга байгууламж, албан хаагчдын мэдээлэл, нийт суралцагчийн мэдээлэл, нийт бүлгийн тоо

Сурах бичиг, ном – Тухайн суралцагчийн сурах бичгийн бүртгэл зэрэг мэдээллийн эцэг эхийн системээс тухайн суралцагчтай холбоотой мэдээллийг харах боломжтой байна.