Багш

– ЕБС

6.1 Баримт бичиг олголт/хуучин/


Боловсролын баримт бичиг олголт, хэвлэх

Гэрчилгээ, үнэмлэхийг дараах вэб хөтөч ашиглан хэвлэхийг зөвлөж байна.

Баримт бичиг олголт хэсгээс төгсөгчдөд боловсролын баримт бичгийг хэвлэн олгоно.

Төгсөлт нь батлагдсан суралцагчид боловсролын баримт бичиг хэвлэн олгоно. Хэвлэн олгохоос өмнө үнэт цаасны дугаарыг Сургалтын менежер нь анги бүлгүүдэд хуваарилсан байх шаардлагатай.

 1. БСУГ/БГ дээр төгсөлтийн бүртгэл батлагдахад Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхний дугаар /Ж: БҮ20205300001/, боловсролын баримт бичгийн баталгаажилтын QR код автоматаар олгогдоно.
 1. товч дээр дарж боловсролын баримт бичиг хэвлэх үнэт цаасны дугаарыг сонгож хадгална.

Хэрэв үнэт цаасны дугаарыг буруу сонгосон бол   товч дээр дарж өөр дугаараар сольж болно.

 1. товч дээр дарж боловсролын баримт бичгийг хэвлэх цонх руу шилжинэ.

 

Гэрчилгээ үнэмлэх хэвлэх

 

Боловсролын баримт бичиг хэвлэх цонхны   товчийг ашиглан ноорог байдлаар боловсролын баримт бичгийг хэвлэн үзэж сургуулийн албан ёсны нэр, суралцагчийн овог нэр, дүн үнэлгээ, сурлагын үнэлгээний дундаж хувь зэрэг мэдээллийг хянаж болно. ЭНЭ ТОВЧИЙГ АШИГЛАН ҮНЭТ ЦААСАН ДЭЭР ХЭВЛЭЖ БОЛОХГҮЙ.

Боловсролын баримт бичиг хэвлэх цонхны   товчийг ашиглан гэрчилгээ үнэмлэхийг үнэт цаасан дээр хэвлэнэ.

Хэвлэх үед цаасны байрлалыг хэвлэх төхөөрөмж дээр хэвтээ буюу “Landscape” тохиргоотой болгож тохируулна.

 

Монгол бичгээр бичигдсэн нэрэнд залруулга хийгдсэн суралцагчийн боловсролын баримт бичиг хэвлэх зөвлөмж

 1. Суралцагчийн хувийн мэдээлэл хэсэгт орж “Шинэчлэх” товч дарна.
  1. Хэрэв Монгол бичгээр бичигдсэн суралцагчийн овог, нэрийн залруулга хийгдээгүй байвал ner@edu.mn хаягаар тухайн суралцагчийн мэдээллийг зөв бичиглэл, холбоо барих утасны дугаарын хамт илгээнэ үү.
 2. Хэрэв суралцагчийн Монгол бичгээр бичсэн овог, нэр нь залруулга хийгдсэн байвал зөвхөн тухайн суралцагчийн төгсөлтийн бүртгэлийг БСУГ/БХ дээрээс буцаалт хийлгэнэ. Бүлгийн бусад суралцагчдын мэдээллийг давхар буцаах шаардлагагүй болохыг анхаарна уу. Буцаалт хийгдсэн үед тухайн суралцагчид анх олгогдсон БҮ/БГ дугаарууд өөрчлөгдөхгүй.
 3. АУБ Суралцагчийг төгсөлтийн бүртгэлээс хасч төгсөлтийн бүртгэлийг нь "Бүртгээгүй" төлөвт шилжүүлнэ.
 4. АУБ “Төгсөлт бүртгэх” үйлдлээр төгсөлтийн бүртгэлийг дахин хийнэ. “Хадгалах” товч дараад уг цонхноос гарна. /Хичээлийн дүн, судлагдахууны дүнг дахин бүртгэж, бодуулах шаардлагагүй./
 5. Монгол бичгийн нэр залруулга хийгдсэн суралцагчийн баримт бичгийг “Хэвлэх” үйлдлээр орж нооргийг хэвлэн шалгаж үзнэ.
 6. Залруулга хийгдсэн тухайн суралцагчийн Төгсөлт баталгаажуулах хүсэлтийг БСУГ/БХ -т илгээнэ.
 7. Төгсөлт баталгаажсаны дараа тухайн суралцагчид Үнэт цаасыг хуваарилж, боловсролын баримт бичгийг үнэт цаасан дээр хэвлэн олгоно.