Багш

– ЕБС

6.2 Үнэт цаасны жагсаалт


Үнэт цаасны жагсаалт

Баримт бичиг хэсгийн Үнэт цаасны жагсаалт хэсэгт орж тухайн бүлэгт хуваарилагдсан үнэт цаасны ашиглалт болон бүртгэлийн төлвийг хянаж болно.