Багш

– ЕБС

6.1 Баримт бичиг олголт


Боловсролын баримт бичиг олголт

Анги удирдсан багш гэрчилгээ, үнэмлэх хэвлэхгүй. Зөвхөн үнэт цаасны дугаар хуваарилалт хийнэ.

Сургалтын менежер төгсөлтийн бүртгэл хэсгээс төгсөгчдөд боловсролын баримт бичгийг хэвлэн олгоно.

 

Төгсөлт нь батлагдсан суралцагчид боловсролын баримт бичиг хэвлэн олгоно. Хэвлэн олгохоос өмнө үнэт цаасны дугаарыг Сургалтын менежер нь анги бүлгүүдэд хуваарилсан байх шаардлагатай.

  1. БСУГ/БГ дээр төгсөлтийн бүртгэл батлагдахад Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхний дугаар /Ж: БҮ20205300001/, боловсролын баримт бичгийн баталгаажилтын QR код автоматаар олгогдоно.
  1. товч дээр дарж боловсролын баримт бичиг хэвлэх үнэт цаасны дугаарыг сонгож хадгална. Хэрэв үнэт цаасны дугаарыг буруу сонгосон бол   товч дээр дарж өөр дугаараар сольж болно.