Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Эрдэм шинжилгээний хянах самбар


Эрдэм шинжилгээний хянах самбар

Эрдэм шинжилгээний хянах самбар нь тухайн сургалтын байгууллагын эрдэм шинжилгээ, сэтгүүл, арга хэмжээний real-time мэдээлэл дээр хяналт, шинжилгээ хийх боломжийг олгоно.

Анализийн мэдээлэл

АНАЛИЗ ТАЙЛБАР
Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоо (Бүтээлийн төрлөөр) Нийт эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоог бүтээлийн төрөл тус бүрээр бүлэглэн тоолно.
Сүүлийн нэг жилд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тоо (Төрөл, чиглэлээр) Сүүлийн нэг жилд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тоог бүтээлийн дэд төрөл, шинжлэх ухааны чиглэлээр бүлэглэн тоолно.
Сүүлийн нэг жилд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тоо (Төрөл, түвшингээр) Сүүлийн нэг жилд хийж гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын тоог арга хэмжээний төрөл, хамрах хүрээгээр нь бүлэглэн тоолно.
Оюуны өмчийн бүтээлийн тоо (Оюуны өмчийн төрөл) Оюуны өмчийн гэрчилгээ авсан эрдэм шинжилгээний бүтээлийн тоог оюуны өмчийн төрлөөр бүлэглэн тоолно.