Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-37) Төгсөгч, голч дүн, сургуулиар


(З-ДБ-37) Төгсөгч, голч дүн, сургуулиар

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР МАЯГТЫН ТӨРӨЛ
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-34 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр Албан ёсны маягт
  •  
  • Заавар: (З-ДБ-37) МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
 А.Үндсэн мэдээлэл Сургалтын байгууллага (багана А) -Дээд боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй сургалтын байгууллагын нэрийг бичнэ. МД (багана Б) - Мөрийн дэс дугаарыг дугаарлан бичнэ. Нийт төгсөгчид (багана 1:3) -Тухайн хичээлийн жилд дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийн нийт тоог (багана 1)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 2)-т, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 3)-т тус тус бичнэ багана1= (2+3)=(4+31+58+85). Дипломын боловсролыг төгсөгчид (багана 4:6) -Дипломын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 4)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 5)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 6)-д тус тус бичнэ. багана4=(5+6)=(7+10+13+16+19+22+25+28). Дипломын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүн (багана 7:30) -Дипломын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүнг интервалын дагуу тохирох баганад хүйсээр ангилан тус тус бичнэ. Бакалаврын боловсролыг төгсөгчид (багана 31:33) -Бакалаврын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 31)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 32)-т, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 33)-т тус тус бичнэ багана31=(32+33)=(34+37+40+43+46+49+52+55). Бакалаврын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүн (багана 34:57) -Бакалаврын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүнг интервалын дагуу тохирох баганад хүйсээр ангилан тус тус бичнэ Магистрын боловсролыг төгсөгчид (багана 58:60) -Магистрын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 58)-д, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 59)-т, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 60)-д тус тус бичнэ багана58=(59+60)=(61+64+67+70+73+76+79+82). Магистрын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүн (багана 61:84) -Магистрын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүнг интервалын дагуу тохирох баганад хүйсээр ангилан тус тус бичнэ Докторын боловсролыг төгсөгчид (багана 85:87) -Докторын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 85)-д, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 86)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 87)-д тус тус бичнэ багана85=(86+87)=багана(88+91+94+97+100+103+106+109). Докторын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүн (багана 88:111) -Докторын боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн голч дүнг интервалын дагуу тохирох баганад хүйсээр ангилан тус тус бичнэ Бүгд (мөр 1) –Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын нийт төгсөгчдийн тоог бичнэ мөр1=(2+3+..).

Тайлангийн нэр 7: ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДИПЛОМЫН ДУГААР ОЛГОЛТЫН 20 … / 20 ... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ Товч нэр: (З-ДБ-38) Дугаар олголт, сургуулиар Код: З-ДБ-38 Маягтын төрөл: Захиргааны маягт Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/30 тоот тушаал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 05 сарын 27-ны өдөр А/223 тоот тушаал Зорилго: БСШУСЯ-наас дээд боловсролын сургалтын байгууллагын төгсөгчдөд олгосон дипломын дугаарын мэдээллийг сургалтын байгууллага бүрээр захиалсан дугаар, хуваарилсан дугаар, олгосон дугаар, буцаан татсан дугаар, боловсролын зэргээр ялган харах Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 2 сарын 25, 7 сарын 25-ны дотор Хамрах хүрээ: Дээд боловсролын сургалтын байгууллага(ДБСБ) нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем(ДБУМС)-ийн “Төгсөлт” модульд дипломын дугаарын захиалга, төгсөлтийн мэдээллийг оруулан тайлан бодуулж баталгаажуулсны дараа Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага(БАЭТЗТБ)-д тайлан ирүүлнэ.