Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-36) Төгсөгч, мэргэжлийн чиглэлээр ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК


(З-ДБ-36) Төгсөгч, мэргэжлийн чиглэлээр ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР МАЯГТЫН ТӨРӨЛ
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-34 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр Албан ёсны маягт
  •  
  • Заавар: (З-ДБ-36) МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР
 А.Хаягийн хэсэг Регистрийн дугаар -Тухайн мэдээллийг хариуцаж буй байгууллагын улсын бүртгэлийн дугаарыг бичнэ. Байгууллагын нэр -Тухайн мэдээллийг хариуцаж буй байгууллагын нэрийг бүтэн бичнэ. Утасны дугаар -Тухайн мэдээллийг хариуцаж буй байгууллагын холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ. Б. Үндсэн мэдээлэл МД (багана Б) - Мөрийн дэс дугаарыг дугаарлан бичнэ. Нийт төгсөгчид (багана 1:3) -Тухайн хичээлийн жилд дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийн нийт тоог (багана 1)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 2)-т, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 3)-т тус тус бичнэ багана1= (2+3). Нийт төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон (багана 4:6) -Дээд боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон төгсөгчдийн тоог (багана 4)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 5)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 6)-д тус тус бичнэ багана4=(5+6). Дипломын боловсрол (багана 7:9) -Дипломын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 7)-д, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 8)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 9)-д тус тус бичнэ багана7=(8+9). Дипломын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон (багана 10:12) -Дипломын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон бол нийт тоог (багана 10)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 11)-т, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 12)-т тус тус бичнэ багана10=(11+12). Бакалаврын боловсрол (багана 13:15) -Бакалаврын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 13)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 14)-т, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 15)-д тус тус бичнэ багана13=(14+15). Бакалаврын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон (багана 16:18) -Бакалаврын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон бол нийт тоог (багана 16)-д, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 17)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 18)-д тус тус бичнэ багана16=(17+18). Магистрын боловсрол (багана 19:21) -Магистрын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 19)-д, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 20)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 21)-т тус тус бичнэ багана19=(20+21). Магистрын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон (багана 22:24) -Магистрын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон бол нийт тоог (багана 22)-т, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 23)-т, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 24)-т тус тус бичнэ багана22=(23+24). Докторын боловсрол (багана 25:27) -Докторын боловсролыг эзэмшин төгсөгчдийн нийт тоог (багана 25)-д, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 26)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 27)-д тус тус бичнэ багана25=(26+27). Докторын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон (багана 28:30) -Докторын боловсрол эзэмшин төгсөгчдөөс ажлын байртай болсон бол нийт тоог (багана 28)-д, эрэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 29)-д, эмэгтэй төгсөгчдийн тоог (багана 30)-д тус тус бичнэ багана28=(29+30). Бүгд (мөр 1) –Монгол Улсын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын нийт төгсөгчдийн тоог бичнэ мөр1=(2+3+..). Үүнээс задалж (мөр 2:31) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагыг төгсөгчдийг суралцан төгсөж буй мэргэжлийн чиглэлээр (ерөнхий чиглэл, төрөлжсөн чиглэл, нарийвчилсан чиглэл, мэргэжлийн чиглэл) ангилан гаргана. Мэргэжлийн чиглэлийн ангиллыг Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2014 оны А/78, 2014 оны А/370, 2015 оны А/138, 2015 оны А/262, 2017 оны А/52, 2019 оны А/336 дугаар тушаалын “Мэргэжлийн чиглэл, индекс шинэчлэн батлах тухай” хавсралтаар батлагдсан “Дээд боловсролын сургалтын байгууллагад мөрдөх диплом, бакалавр, магистр, докторын мэргэжлийн чиглэл /хөтөлбөр/ индекс”, ЮНЕСКО-гоос 2013 онд гаргасан “Боловсролын мэргэжлийн чиглэл-ISCED-F”-ийг баримтална. Боловсролын мэргэжлийн чиглэл нь 3 үе шаттай, дээрээс доош буюу ерөнхий чиглэл, төрөлжсөн чиглэл, нарийвчилсан чиглэл гэс