Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль Тайлангийн заавар


Тайлангийн заавар

(З-ДБ-1) МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР

А.Үндсэн мэдээлэл

ДУГААР БАГАНЫН НЭР ЗААВАР
1 Нийт нөхцөл, шаардлагын тоо (багана 1:4) - Дээд боловсролын сургалтын байгууллын сургалтын ажил эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нийт нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 1)-д, өдрийн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 2)-т, оройн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 3)-т, эчнээ сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 4)-т, бичнэ. багана1=(2+3+4)=(5+12+19+26)=(6+8+10+13+15+17+20+22+24+27+29+31). ААҮАТЗТХ 3.1.1.” аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл” /цаашид “тусгай зөвшөөрөл” гэх/ –гэж тодорхой төрлийн аж ахуйн үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаа, нөхцөл, шаардлагын дагуу эрхлэн явуулах эрхийг иргэн, ашгийн ба ашгийн бус хуулийн этгээдэд эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг;
  • 4.1. Тусгай зөвшөөрөлд дор дурдсан зүйлийг тусгана:
  • 4.1.5. тусгай зөвшөөрлөөр эрхлэх аж ахуйн үйл ажиллагаанд тавих нөхцөл, шаардлага;
  • 10.1. Тусгай зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллага нь дараах эрхтэй :
  • 10.1.1. хуульд заасан нөхцөл, журмын дагуу тусгай зөвшөөрөл олгох;
  • 10.1.2. тусгай зөвшөөрлийг бүртгэх;
  • 10.1.3. тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагыг биелүүлж байгаад хяналт тавих;
  • 10.1.4. тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх, сэргээх;
  • 10.1.5. тусгай зөвшөөрлийг сунгах, хүчингүй болгох.
2021 - 2022 © Боловсрол шинжлэх ухааны яам.
     
2 Дипломын боловсрол (багана 5:11) - Дипломын боловсролын сургалтын хүчинтэй нийт нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 5)-д, өдрийн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 6)-д, өдрийн сургалтын суралцагчийн тоог(багана 7)-д оройн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 8)-д, оройн сургалтын суралцагчийн тоог (багана 9)-д, эчнээ сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 10)-т эчнээ сургалтын суралцагчийн тоог (багана 11)-д тус тус бичнэ. багана5=(6+8+10).
3 Бакалаврын боловсрол (багана 12:18) - Бакалаврын боловсролын сургалтын хүчинтэй нийт нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 12)-т, өдрийн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 13)-т, өдрийн сургалтын суралцагчийн тоог(багана 14)-т, оройн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 15)-д, оройн сургалтын суралцагчийн тоог (багана 16)-д, эчнээ сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 17)-д, эчнээ сургалтын суралцагчийн тоог (багана 18)-д тус тус бичнэ багана12=(13+15+17).
4 Магистрын боловсрол (багана 19:25) - Магистрын боловсролын сургалтын хүчинтэй нийт нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 19)-д, өдрийн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 20)-д, өдрийн сургалтын суралцагчийн тоог(багана 21)-д оройн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 22)-т, оройн сургалтын суралцагчийн тоог (багана 23)-т, эчнээ сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 24)-т, эчнээ сургалтын суралцагчийн тоог (багана 25)-д тус тус бичнэ багана19=(20+22+24).
5 Докторын боловсрол (багана 26:32) - Докторын боловсролын сургалтын хүчинтэй нийт нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 26)-д, өдрийн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 27)-д, өдрийн сургалтын суралцагчийн тоог(багана 28)-д оройн сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 29)-д, оройн сургалтын суралцагчийн тоог (багана 30)-д, эчнээ сургалтын нөхцөл, шаардлагын тоог (багана 31)-д, эчнээ сургалтын суралцагчийн тоог (багана 32)-т тус тус бичнэ багана26=(27+29+31).ДБТХ 8.7. Дээд боловсрол эзэмшүүлэх дипломын сургалт 90 багц цагаас доошгүй байх бөгөөд өмнөх түвшний сургалтын багц цагийг оролцуулан бакалаврын сургалт 120-оос, магистрын сургалт 150-аас, докторын сургалт 210 багц цагаас тус тус доошгүй байна.
6