Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль Мэргэжлийн чиглэл


БҮЛЭГ 2: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ

ДЭД БҮЛЭГ-2.1: Мэргэжлийн чиглэл

Тайлангийн нэр 1: ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН 20 ... / 20 ... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, мэргэжлийн чиглэлээр

Товч нэр: Мэргэжлийн чиглэлээр /З-ДБ-1.1/

Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/30 тоот тушаал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 05 сарын 27-ны өдөр А/223 тоот тушаал

Зорилго: Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг мэргэжлийн чиглэл бүрээр боловсролын түвшин, сургалтын хэлбэр, нэмэгдсэн хасагдсан нөхцөл шаардлагаар харах

Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 10 сарын 15-ны дотор

Хамрах хүрээ: Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага(БАЭТЗТБ) нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем (ДБУМС)-ийн “Тусгай зөвшөөрөл” модульд тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг оруулан тайлан бодуулж баталгаажуулан гаргана.

Тусгай зөвшөөрөл, мэргэжлийн чиглэлээр

Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг мэргэжлийн чиглэл бүрээр боловсролын түвшин, сургалтын хэлбэр, нэмэгдсэн хасагдсан нөхцөл шаардлагаар харуулна. Үүнд: 

  • (З-ДБ-1.1) Тусгай зөвшөөрөл, мэргэжлийн чиглэлээр