Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль Статистик тайлан


Статистик тайлан

Дээд боловсролын статистик тайлан нь дээд боловсролын салбарын үйл ажиллагааг удирдах, хянах, шинжилгээ хийх, мэдээллийн сан бий болгох зорилгоор тодорхой үзүүлэлт, аргачлал, зааврын дагуу бүрдүүлж буй статистик мэдээлэл юм. Статистикийн мэдээлэл(маягт) нь албан ёсны болон захиргааны гэсэн хэлбэртэй байна.

Статистик тайлангийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тайлангийн бүтэц агуулга хэсгээс харна уу.