Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль Статистик тайлан гэж юу вэ?


Статистик тайлан гэж юу вэ?

Дээд боловсролын статистик тайлан нь дээд боловсролын салбарын үйл ажиллагааг удирдах, хянах, шинжилгээ хийх, мэдээллийн сан бий болгох зорилгоор тодорхой үзүүлэлт, аргачлал, зааврын дагуу бүрдүүлж буй статистик мэдээлэл юм.