Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль Системтэй ажиллах дараалал


Тайлан модуль Системийн нүүр хуудастай ажиллах


1. Системийн толгойн мэдээлэл


2. Системийн ажлын талбар


3. Системийн хөлний мэдээлэл


Тайлан модуль Модулийн нүүр хуудастай ажиллах


1. Модулийн толгойн мэдээлэл


2. Модулийн ажлын талбар


3. Жагсаалт, хайлттай ажиллах


4. Хянах самбартай ажиллах


5. Тайлантай ажиллах


Тайлан модуль Үйлдэл хийх цонхтой ажиллах