Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Дадлага, ажил устгах


 

Дадлага, ажил устгах үйлдэл нь системд нэвтэрсэн сургалтын байгууллагын хэрэглэгч өөрийн байгууллага дээрх Дадлага, ажилийг устгах үйлдэл юм.

Өмнөх нөхцөл

Дадлага, ажил устгах үйлдэл хийхээс өмнө дараах нөхцөл биелсэн байх шаардлагатай.

Үүнд:

  • Дадлага, ажил үүссэн байх
  • Дадлага, ажил ямар нэг өөр бүртгэлд ашиглагдаагүй байх
Дадлага, ажил үүсгэх дараалал

Дадлага, ажлын бүртгэл устгах үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ.

Үүнд:

  1. Сургалтын агуулга нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Сургалтын агуулгын дэд хэсгээс дадлага, ажил-ыг сонгоно.
  3. Устгах Дадлага, ажлын мөрийн урд байрлах менью дээр дарж дадлага, ажил устгах сонголтыг сонгоно.
  4. ДБУМС устгах боломжтой эсэхийг мэдээлнэ. Дэд цонхны устгах товч дарна.

Дадлага, ажлын бүртгэл устгах үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Сургалтын агуулга нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Сургалтын агуулгын дэд хэсгээс дадлага, ажил-ыг сонгоно.

  1. Устгах Дадлага, ажлын мөрийн урд байрлах менью дээр дарж дадлага, ажил устгах сонголтыг сонгоно.

  1. ДБУМС устгах боломжтой эсэхийг мэдээлнэ. Дэд цонхны устгах товч дарна.