Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Дадлага, ажил үүсгэх


 

Дадлага, ажил үүсгэх үйлдэл нь системд нэвтэрсэн сургалтын байгууллагын хэрэглэгч өөрийн байгууллага дээр шинэ дадлага, ажил нэмэх үйлдэл юм.

Өмнөх нөхцөл

Дадлага, ажил нэмэх үйлдэл хийхээс өмнө дараах нөхцөл биелсэн байх шаардлагатай.

Үүнд:

  • Сургалт, судалгааны нэгж үүссэн байх
  • Дадлага, ажлыг дүгнэхэд ашиглах дүнгийн схем үүссэн байх

Дадлага, ажил үүсгэх дараалал

Шинэ Дадлага, ажил бүртгэх үйлдлийг дараах дарааллаар хийнэ.

Үүнд:

  1. Сургалтын агуулга нэгтгэл ерөнхий цэсийг сонгоно.
  2. Сургалтын агуулгын дэд хэсгээс дадлага, ажил-ыг сонгоно.
  3. Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах дадлага, ажил нэмэх товчийг дарна.
  4. Дадлага, ажил нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.

Шинэ Дадлага, ажил бүртгэх үйлдлийн дэлгэрэнгүй тайлбар:

  1. Сургалтын агуулга ерөнхий цэсийг сонгоно.

  1. Сургалтын агуулгын дэд хэсгээс дадлага, ажил-ыг сонгоно.

  1. Цонхны баруун дээд хэсэгт байрлах дадлага, ажил нэмэх товчийг дарна.

  1. Дадлага, ажил нэмэх цонхны мэдээллийг оруулаад хадгалах товч дарна.