Багш

– ЕБС

3.2 Бүртгэлийн маягт


Суурь болон бүрэн дунд боловсрол эзэмшин төгсөгчдийн боловсролын баримт бичиг дээр тавигдах хичээлийн дүн, үнэлгээ (заавал, сонгон, мэргэжлийн /гүнзгийрүүлэн судалсан хичээл болон улсын шалгалт) болон сурлагын үнэлгээний дундаж, боловсролын баримт бичгийн дугаар зэрэг мэдээллийг харуулна.

Суралцагчийн дараах мэдээллийг шалгана.

 • Хичээлийн дүн, үнэлгээ болон 7хоногт судалсан цаг
 • Заавал судалсан хичээл (Тухайн түвшний болон өмнөх анги)
 • Сонгон судалсан хичээл (зөвхөн судалсан хичээл)
 • Мэргэжлийн /гүнзгийрүүлэн судалсан хичээл (зөвхөн судалсан хичээл)
 • Улсын шалгалтын дүн
 • Суралцагчийн хувийн мэдээлэл
 • Овог
 • Нэр
 • Регистр
 • Сурлагын үнэлгээний дундаж хувь
 • Боловсролын баримт бичгийн дугаар ( Суурь боловсролын гэрчилгээ, бүрэн дунд боловсролын үнэмлэх)

Дараалал:

 1. Суралцагчийн судалсан хичээлийн дүн /үнэлгээ/, 7 хоногт судалсан цаг
 • Заавал, сонгон болон мэргэжлийн /гүнзгийрүүлэн судалсан хичээл (Суурь боловсрол бол 6-9 ангийн, бүрэн дунд боловсрол бол 10-12 ангид сургалтын төлөвлөгөөгөөрх судлах хичээл)
  • Дүн, үнэлгээ өмнө оруулсан бол системээс харуулна. Байхгүй бол нөхөж оруулна
  • <