Багш

– ЕБС

3.3.1 Суралцагчийн сурлагын үнэлгээний дундаж хувь бодох аргачлал батлах тухай-А/46


3.3.2 Журам шинэчлэн батлах тухай-А/425