Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-15) Байгууллагын орлого, зарлага


(З-ДБ-27) Байгууллагын орлого, зарлага


(З-ДБ-28) Орлого, зарлага/ сургуулиар