Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль Магадлан итгэмжлэл


Тайлан модуль (З-ДБ-33) Магадлан итгэмжлэл, сургуулиар


Тайлан модуль Тайлангийн заавар


Тайлан модуль (З-ДБ-34) Магадлан итгэмжлэл, сургуулиар


Тайлан модуль Тайлангийн заавар