Багш

– ЕБС

06. Багшийн журнал - Үнэлгээ-2/Хагас жилийн үнэлгээ/


Багшийн журнал дээр Үнэлгээ - 2 буюу хагас жилийн үнэлгээг бүртгэх боломжтой.

 

Журналын нэгтгэл гэдэг нь хичээлийн багш тухайн нэг хичээлийн хүрээнд бүртгэлийн нэгтгэлийг харах цонх юм. Ирцийн нэгтгэл, үнэлгээний нэгтгэл, дүнгийн нэгтгэлийг олон ангилалаар харах боломжтой. Уг бүртгэл хэрхэн хэвлэгдэх мэдээллийг урьдчилж харах боломжтой.  

Энэ нэгтгэл зөвхөн бүртгэл хийгдсэн тохиолдолд хэрхэн бүртгэгдсэн мэдээллийг харуулна.

Ирцийн нэгтгэл: Тухайн хичээлийн улиралд хэдэн оролтыг бүртгэсэн тоо мэдээг, сарын нэгтгэл нь сард хэдэн ирц бүртгэсэн, өдрийн мэдээ хэсэгт тухайн хичээлийг календарчилсан бүртгэлийг харуулна.

Үнэлгээний нэгтгэл:  Тухайн хичээлийн бүлэг сэдвүүдийн үнэлгээний бүртгэл буюу  Үнэлгээ -1 хуудсыг нэгтгэж харуулна.

Дүнгийн нэгтгэл: Тухайн ангийн хагас жилийн үнэлгээнийн нэгтгэл буюу Үнэлгээ-2 хуудсыг нэгтгэж харуулна.