Багш

– ЕБС

06. Багшийн журнал - Үнэлгээ-2/Хагас жилийн үнэлгээ/


  • Багшийн цахим журналд суралцагчдын 1 ба 2-р хагас жилийн үнэлгээг Багшийн журнал -> Үнэлгээ 2 -> Үнэлэх дарааллаар бүртгэнэ.

  • Үнэлгээ 2 цонх нь дээрх бүтэцтэй харагдана.

1. Ээлжит хичээл, улирал    - Дүн оруулах хичээл болон улирлаа сонгоно.

2. Дүнгийн жагсаалт            - Суралцагчдын 1 ба 2-р хагас жилийн оруулсан үнэлгээ харагдана.

3. Хүснэгт, диаграм             - Дүнгийн нэгтгэлийг хүснэгт, диаграммаар харуулна.

  • Үнэлгээ оруулах:

Багш суралцагчийн тухайн хичээл дээр үнэлэгдсэн 1 ба 2-р хагас жилийн үнэлгээг оруулна. Энэ дүн нь батлагдаагүй төлөвтэй үед устгах боломжтой байна. Бүх суралцагчдын үнэлгээг оруулсны дараа хадгалан илгээнэ. Үүнийг сургалтын менежер баталгаажуулах ба цуцлах боломжтой байна.