Багш

– ЕБС

03. Бүлэг сэдвийн сан


  • Хичээл бүрээр бүлэг сэдвийн бүртгэл хийж сан үүсгэж болно.
    • Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагаа
    • Бүлэг сэдвийн шалгуур
    • Бүлэг сэдвийн санг тухайн хичээлийг заадаг бүх багш дундаа ашиглаж ирцийн бүртгэл, бүлэг сэдвийн үнэлгээ хийх боломжтой.
  • Ээлжит хичээлийн үйл ажиллагааны Тэмдэглэл нь хичээл заадаг багш бүр харилцан адилгүй хөтлөх боломжтой.
  • Бүлэг сэдвийн санг урьдчилан үүсгэснээр ирц, үнэлгээ бүртгэх үйл ажиллагаа хялбар болно.

Зураг 5: Бүлэг сэдвийн сангийн жагсаалт

Зураг 6: Бүлэг сэдэв шинээр нэмэх