Багш

– ЕБС

02. Хичээл сонголт хийх


Хичээлийн төрлөөс хамаарч суралцагчид анги нийтээрээ эсвэл хуваагдан хичээллэдэг билээ.

Системд:

Үндсэн бүлэг нь анги нийтээрээ хичээллэх,

Дэд болон хичээлийн бүлэг нь суралцагчид хуваагдан дэд бүлгээр хичээллэхийг илэрхийлнэ.

Хэрэв ээлжит хичээл дэд болон хичээлийн бүлгээр үүсгэсэн бол суралцагчдийн нэрсийг сонгох шаардлагатай. Үүнийг системд хичээл сонголт гэж ойлгоно.

“Дэд бүлгээр” үүсгэсэн хичээл нь нэг ангийн суралцагчид 2-оос дээш дэд бүлэг болон хичээллэх. Жишээлбэл 8а ангийн суралцагчид технологийн хичээл дээр эрэгтэй, эмэгтэйгээрээ хуваагдан хичээллэх

“Хичээлийн бүлгээр” үүсгэсэн хичээл нь ижил түвшний суралцагчид нэг бүлэг болон хичээллэх. Жишээ нь 10а, 10б, 10в ангиудаас ижил хичээлийг сонгосон суралцагчид нэг бүлэг болон хичээллэхийг илэрхийлнэ

Хичээл сонголтыг хийхээс өмнө та

Дэд болон хичээлийн бүлгээр ээлжит хичээлийг үүсгэсэн байх хэрэгтэй.

Хичээл сонголтыг анги удирдсан багш болон сургалтын менежер тохируулж өгөх боломжтой.

Багш өөрийн эрхээр нэвтрэн орсны дараа Хичээл сонголт цэсэнд Дэд бүлгээр үүсгэсэн хичээлийн ард 4-н улиралд харгалзан хичээллэх сурагчдийг сонгон оруулах товч байх бөгөөд үүнийг сонгож суралцагчдынхаа нэрийг тохируулж хадгална.

Суралцагч сонгох цонхноос суралцагчдыг сонгон Хичээл сонголтонд нэмэх товчыг дарна.