Багш

– ЕБС

01. Ээлжит хичээлийн бүртгэл


Аль бүлэгт, хэн багш, ямар хичээлийг, аль танхимд, ямар хуваариар хичээллэхийг бүртгэснийг "Ээлжит хичээлийн бүртгэл" гэж БСМС -д ойлгоно.

Хуваарь* гэдэг нь: Тухайн хичээлийг аль улиралд, хэддүгээр ээлжинд, долоо хоногт хэдэн удаа, ямар гарагт, хэддүгээр цагт хичээллэх бүртгэл юм.

Ээлжит хичээлийн бүртгэл нь Үндсэн бүртгэл болон Хуваарийн бүртгэл гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

Ээлжит хичээлийн бүртгэлийг Анги удирдсан багш эсвэл Сургалтын менежер бүртгэнэ.

Хэрэв Анги удирдсан багш ээлжит хичээлийн бүртгэл хийсэн бол Сургалтын менежер Баталгаажуулалт хийх шаардлагатай.

Сургалтын менежерийн Ээлжит хичээлүүдийг баталгаажуулсанаар хичээл заадаг багш Цахим журнал хөтлөх боломжтой болно.

 

Зураг1: Ээлжит хичээл үүсгэх төрөл

Ээлжит хичээл үүсгэх төрөл:

Үндсэн бүлэг: Анги нийтээрээ орох хичээлийн тухайн төрлийг сонгож ээлжит хичээл үүсгэнэ.

Жишээ нь: Монгол хэл 7 /заавал хичээл/ бүх суралцагч судлах ёстой.

Дэд бүлэг: Нэг бүлгийн суралцагчдийг дэд бүлэг болгон хувааж ордог хичээлийн тухайн төрлийг сонгож ээлжит хичээл үүсгэнэ.

Жишээ нь: Технологийн хичээлийг эрэгтэй, эмэгтэй суралцагчаар хуваагдаж ордог бол Технологи 7-а /эр/, Технологи 7-а /эм/ үүсгэнэ.

Ээлжит хичээл хэрхэн үүсгэх:

Анги удирдсан багш системийн өөрийн  эрхээр нэвтэрч орон, Ээлжит хичээл гэсэн цэс рүү ороход Ээлжит хичээлийн жагсаалт харагдана.

Ээлжит хичээлийн бүртгэл шинээр үүсгэх бол дэлгэцний баруун дээд байрлах ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛ ҮҮСГЭХ товч дээр дарна.

 

Зураг 2: Ээлжит хичээл үүсгэх

 Хичээлийн төрлөө сонгосны дараа Хонх дуугарах хуваарь хэсэгт Бага ангийн юмуу Ахлах, дунд ангийн цагийн хуваариа сонгож өгнө.

Үүний дараа Хичээл талбарт ээлжит хичээл үүсгэх хичээлээ сонгож өгнө.

Тухайн ээлжит хичээл нь хэддүгээр улиралд орох тохиргоог хийхдээ Улирал хэсэгт хийнэ. Хэрвээ тус ээлжит хичээл нь 4-р улиралд ордоггүй бол 4-р улирлын өмнөх сонголтыг арилгана

Хичээл талбарт ээлжит хичээл үүсгэх хичээл сонгосноор БҮЛЭГ талбарт тухайн ээлжит хичээлийн нэр, товч нэр автоматаар үүснэ. Та гараас өөрчлөх боломжтой.

Энэ хэсэгт тус ээлжит хичээлийг заах Багш болон хичээл орох танхимийг сонгож өгнө.

Ээлжит хичээлийн Ерөнхий мэдээллийг бүртгэж дууссаны дараа та тус ээлжит хичээлийн Хичээлийн хуваарийг оруулах шаардлагатай.

Өөрөөр хэлдэл тухайн ээлжит хичээлийг аль улиралд, ямар гарагт, хэддүгээр цагт судлахыг тохируулж өгнө.

Ээлжит хичээл шинээр үүсгэх цонхны бүх талбаруудыг бөглөн, Хадгалах товч дарнаар ээлжит хичээл шинээр үүсгэх үйл ажиллагаа амжилттай дуусна.

Тус амжилттай үүсгэсэн ээлжит хичээл нь батлагдаагүй төлөвтэй байх бөгөөд зөвхөн сургалтын менежер тус хичээлийг баталгаажуулна.