Багш

– ЕБС

01. Ээлжит хичээлийн бүртгэл


Аль бүлэгт, хэн багш, ямар хичээлийг, аль танхимд, ямар хуваариар хичээллэхийг бүртгэснийг "Ээлжит хичээлийн бүртгэл" гэж БСМС -д ойлгоно.

Хуваарь* гэдэг нь: Тухайн хичээлийг аль улиралд, хэддүгээр ээлжинд, долоо хоногт хэдэн удаа, ямар гарагт, хэддүгээр цагт хичээллэх бүртгэл юм.

Ээлжит хичээлийн бүртгэл нь Үндсэн бүртгэл болон Хуваарийн бүртгэл гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

Ээлжит хичээлийн бүртгэлийг Анги удирдсан багш эсвэл Сургалтын менежер бүртгэнэ.

Хэрэв Анги удирдсан багш ээлжит хичээлийн бүртгэл хийсэн бол Сургалтын менежер Баталгаажуулалт хийх шаардлагатай.

Сургалтын менежер Ээлжит хичээлүүдийг баталгаажуулсанаар хичээл заадаг багш Цахим журнал хөтлөх боломжтой болно.

Ээлжит хичээл үүсгэх төрөл:

Үндсэн бүлэг: Анги нийтээрээ орох хичээлийн тухайн төрлийг сонгож ээлжит хичээл үүсгэнэ.

Жишээ нь: Монгол хэл 7 /заавал хичээл/ бүх суралцагч судлах ёстой.

Дэд бүлэг: Нэг бүлгийн суралцагчдийг дэд бүлэг болгон хувааж ордог хичээлийн тухайн төрлийг сонгож ээлжит хичээл үүсгэнэ.

Жишээ нь: Технологийн хичээлийг эрэгтэй, эмэгтэй суралцагчаар хуваагдаж ордог бол Технологи 7-а /эр/, Технологи 7-а /эм/ үүсгэнэ.

Ээлжит хичээл хэрхэн үүсгэх:

Анги удирдсан багш системийн өөрийн  эрхээр нэвтэрч орон, Ээлжит хичээл гэсэн цэс рүү ороход Ээлжит хичээлийн жагсаалт харагдана.

Ээлжит хичээлийн бүртгэл шинээр үүсгэх бол дэлгэцний баруун дээд байрлах ҮЙЛДЭЛ - Ээлжит хичээл нэмэх товчийг сонгоно.

ҮЙЛДЭЛ:

1. Хичээл заадаг багш тохируулах - Анги удирдсан багш өөрийн даасан ангид ордог хичээлүүдийн заадаг багшийг тохируулж өгнө.

2. Жагсаалтаар хичээл нэмэх - Төлөвлөгөөнд тусгасан заавал ордог хичээлүүдийг бөөнөөр үүсгэх

3. Ээлжит хичээл нэмэх - Ээлжит хичээлүүдийг нэг нэгээр үүсгэх

Зураг 2: Ээлжит хичээл үүсгэх

1. Хичээл заадаг багш тохируулах

Зураг 3: Хичээл заадаг багш тохируулах

Анхаарах:

Нэмэх товчийг сонгож тухайн хичээлийг заадаг багшийн нэрийг оруулж өгнө.

Хэрэв та тухайн хичээлийг заадаг багшийн мэдээллийг цуцлах бол багшийн нэр дээр дарахад алга болно.

2. Жагсаалтаар хичээл нэмэх

Зураг 4: Жагсаалтаар заавал хичээл үүсгэх

Анхаарах:

Анги, хонхны хуваарийг сонгосны дараа ногоон өнгийн нэмэх товчийг дарж тухайн хичээлийг үүсгэнэ.

Хичээлийн төрөл сонгох - Үндсэн болон дэд бүлгээр хичээллэх

Долоо хоногт орох цагийн тоог улиралд харгалзан оруулна. Жишээ нь: Биеийн тамир 1-р улиралд 7 хоногт 1 цагаар орно.

Тухайн хичээлийг заах багш болон хичээллэх танхимыг сонгоно. Үүний дараа бусад хичээлүүдийг үүний нэгэн адил оруулж хадгалах товч дарна. Дахин ээлжит хичээлийн нэрийг сонгож Хичээлийн хуваарийг /Хэд дэх өдөр хэддүгээр цагт орох/ оруулан хадгална. Төлөв  нь батлагдаагүй төлөвт байх ба үүнийг сургалтын менежер баталгаажуулна.

3. Ээлжит хичээл нэмэх

Хичээлийн төрлөө сонгосны дараа Хонх дуугарах хуваарь хэсэгт Бага ангийн юмуу Ахлах, дунд ангийн цагийн хуваариа сонгож өгнө.

Үүний дараа Хичээл талбарт ээлжит хичээл үүсгэх хичээлээ сонгож өгнө.

Тухайн ээлжит хичээл нь хэддүгээр улиралд орох тохиргоог хийхдээ Улирал хэсэгт хийнэ. Хэрвээ тус ээлжит хичээл нь 4-р улиралд ордоггүй бол 4-р улирлын өмнөх сонголтыг арилгана

Хичээл талбарт ээлжит хичээл үүсгэх хичээл сонгосноор БҮЛЭГ талбарт тухайн ээлжит хичээлийн нэр, товч нэр автоматаар үүснэ. Та гараас өөрчлөх боломжтой. /Дэд бүлгээр үүсгэсэн хичээлийн хувьд товч нэрүүдийг нь ялгавартай байхаар засах/

Энэ хэсэгт тус ээлжит хичээлийг заах Багш болон хичээл орох танхимыг сонгож өгнө.

Ээлжит хичээлийн Ерөнхий мэдээллийг бүртгэж дууссаны дараа та тус ээлжит хичээлийн Хичээлийн хуваарийг оруулах шаардлагатай.

Өөрөөр хэлдэл тухайн ээлжит хичээлийг аль улиралд, ямар гарагт, хэддүгээр цагт судлахыг тохируулж өгнө.

Ээлжит хичээл шинээр үүсгэх цонхны бүх талбаруудыг бөглөн, Хадгалах товч дарнаар ээлжит хичээл шинээр үүсгэх үйл ажиллагаа амжилттай дуусна.

Тус амжилттай үүсгэсэн ээлжит хичээл нь батлагдаагүй төлөвтэй байх бөгөөд зөвхөн сургалтын менежер тус хичээлийг баталгаажуулна.