Багш

– ЕБС

01. Ээлжит хичээлийн бүртгэл


Аль бүлэгт, хэн багш, ямар хичээлийг, аль танхимд, ямар хуваариар хичээллэхийг бүртгэснийг "Ээлжит хичээлийн бүртгэл" гэж БСМС -д ойлгоно.

Хуваарь* гэдэг нь: Тухайн хичээлийг аль улиралд, хэддүгээр ээлжинд, долоо хоногт хэдэн удаа, ямар гарагт, хэддүгээр цагт хичээллэх бүртгэл юм.

Ээлжит хичээл бүртэх видео үзэх бол дараах холбоос дээр дарна уу.                                     https://www.youtube.com/watch?v=yvEG-6ZcJP0 

Ээлжит хичээлийн бүртгэл нь Үндсэн бүртгэл болон Хуваарийн бүртгэл гэсэн хоёр хэсгээс бүрдэнэ.

Ээлжит хичээлийн бүртгэлийг Анги удирдсан багш эсвэл Сургалтын менежер бүртгэнэ.

Хэрэв Анги удирдсан багш ээлжит хичээлийн бүртгэл хийсэн бол Сургалтын менежер Баталгаажуулалт хийх шаардлагатай.

Сургалтын менежер Ээлжит хичээлүүдийг баталгаажуулсанаар хичээл заадаг багш Цахим журнал хөтлөх боломжтой болно.

Ээлжит хичээл үүсгэх төрөл:

Үндсэн бүлэг: Анги нийтээрээ орох хичээлийг тухайн төрлийг сонгож ээлжит хичээл үүсгэнэ.

Жишээ нь: Монгол хэл 7 /заавал хичээл/ бүх суралцагч судлах ёстой.

Дэд бүлэг: Нэг бүлгийн суралцагчдийг дэд бүлэг болгон хувааж ордог хичээлийн тухайн төрлийг сонгож ээлжит хичээл үүсгэнэ.

Жишээ нь: Технологийн хичээлийг эрэгтэй, эмэгтэй суралцагчаар хуваагдаж ордог бол Технологи 7-а /эр/, Технологи 7-а /эм/ үүсгэнэ.

Хичээлийн бүлэг: Олон бүлэгт нэг болон олон хичээлийг нэг хуваариар хичээллэж буй бол тухайн төрлийг сургалтын менежер ээлжит хичээлийг үүсгэнэ.

Ээлжит хичээл хэрхэн үүсгэх:

Анги удирдсан багш системд  эрхээр нэвтэрч орж хариуцсан ангид ордог ээлжит хичээл болон тухайн хичээлийн хуваарийг оруулна.

Ээлжит хичээлийн бүртгэл шинээр үүсгэх бол дэлгэцний баруун дээд хэсэгт байрлах ҮЙЛДЭЛ - Ээлжит хичээл нэмэх товчийг сонгоно.

ҮЙЛДЭЛ:

1. Хичээл заадаг багш тохируулах - Анги удирдсан багш өөрийн даасан ангид ордог хичээлүүдийн заадаг багшийг тохируулж өгнө.

2. Жагсаалтаар хичээл нэмэх - Төлөвлөгөөнд тусгасан заавал ордог хичээлүүдийг бөөнөөр үүсгэх

3. Ээлжит хичээл нэмэх - Ээлжит хичээлүүдийг нэг нэгээр үүсгэх

Зураг 2: Ээлжит хичээл үүсгэх

1. Хичээл заадаг багш тохируулах

Зураг 3: Хичээл заадаг багш тохируулах

Анхаарах:

Нэмэх товчийг сонгож тухайн хичээлийг заадаг багшийн нэрийг оруулж өгнө.

Хэрэв та тухайн хичээлийг заадаг багшийн мэдээллийг цуцлах бол багшийн нэр дээр дарахад алга болно.

2. Жагсаалтаар хичээл нэмэх

Зураг 4: Жагсаалтаар заавал хичээл үүсгэх

Анхаарах:

Хичээлийн урд байрлах ногоон өнгийн нэмэх товчийг дарж тухайн хичээлийг үүсгэнэ.

Хичээлийн төрөл сонгох - Үндсэн болон дэд бүлгээр хичээллэх

Долоо хоногт орох цагийн тоог улиралд харгалзан оруулна. Жишээ нь: Биеийн тамир 1-р улиралд 7 хоногт 1 цагаар орно.

Тухайн хичээлийг заах багш болон хичээллэх танхимыг сонгоно. Үүний дараа бусад хичээлүүдийг үүний нэгэн адил оруулж хадгалах товч дарна. Дахин ээлжит хичээлийн нэрийг сонгож Хичээлийн хуваарийг /Хэд дэх өдөр хэддүгээр цагт орох/ оруулан хадгална. Төлөв  нь батлагдаагүй төлөвт байх ба үүнийг сургалтын менежер баталгаажуулна.

3. Ээлжит хичээл нэмэх

Хичээлийн төрлөө сонгоно.

Үүний дараа Хичээл талбарт ээлжит хичээл үүсгэх хичээлээ сонгоно.

Тухайн ээлжит хичээл нь хэддүгээр улиралд орох тохиргоог хийхдээ Улирал хэсэгт хийнэ. Хэрвээ тус ээлжит хичээл нь 3-р улиралд ордоггүй бол 3-р улирлын өмнөх сонголтыг арилгана

Анхаарах нь: Хэрвээ улирлын сонголт сонгоогүй ээлжит хичээлийг баталгаажуулсан бол сургалтын менежерийн эрхээс тухайн ээлжит хичээлийн улирлыг сонгож оруулдаг. Иймээс анх ээлжит хичээл үүсгэхдээ тухайн ээлжит хичээл 3 улирал ордог бол өөрчлөлт хийхгүй баталгаажуулна уу.

Хичээл талбарт ээлжит хичээл үүсгэх хичээл сонгосноор БҮЛЭГ талбарт тухайн ээлжит хичээлийн нэр, товч нэр автоматаар үүснэ. Та гараас өөрчлөх боломжтой. /Дэд бүлгээр үүсгэсэн хичээлийн хувьд товч нэрүүдийг нь ялгавартай байхаар засах/

Энэ хэсэгт тус ээлжит хичээлийг заах Багш болон хичээл орох танхимыг сонгож өгнө.

Ээлжит хичээл шинээр үүсгэх цонхны бүх талбаруудыг бөглөн, Хадгалах товч дарснаар ээлжит хичээл шинээр үүсгэнэ.

Шинээр үүсгэсэн ээлжит хичээл нь батлагдаагүй төлөвтэй байх бөгөөд зөвхөн сургалтын менежер тухайн ээлжит хичээлүүдийг баталгаажуулна.

Уг батлагдсан ээлжит хичээлд хичээлийн хуваарийг "Хуваарь засварлах" үйлдлээр бүртгэнэ.

Дараах линкээр орж хичээлийн хуваарийг хэрхэн бүртгэх заавар авна уу. http://help.esis.edu.mn/content/967