Багш

– ЕБС

Багшийн цахим журналын тухай


БСМС -ийн зүгээс “Цахим журнал 2.0 /Багшийн модуль/ хувилбарыг хөгжүүлж 2019-2020 оны хичээлийн жилд хэрэглээнд нэвтрүүлж эхлэсэн.

Багшийн цахим журналыг "Боловсролын салбарын мэдээллийн мэдээллийн систем" ашиглан хөтөлж байгаа үед хэвлэмэл журналыг давхардуулан хөтлөхгүй.

Цахим журналыг компьютер болон гар утасны (Андройд, iOS) апликэйшн  ашиглан хөтлөх боломжтой.

Багш цахим журнал хөтөлснөөр эцэг эх, асран хамгаалагч нь суралцагчийн ирц, сурлагын үнэлгээ, ахиц дэвшлийн талаарх мэдээллийг "Эцэг эхийн систем" -ээр дамжуулан авах боломжтой болно.

Цахим журнал хөтлөхөөс өмнө дараах 3 бүртгэлийг урьдчилан хийсэн байх шаардлагатай.

  1. Аль бүлэгт, ямар хичээлийг, хэн багш, хэддүгээр цагт заахыг бүртгэсэн байх /Ээлжит хичээл модуль - Сургалтын менежер эсвэл Анги удирдсан багш/
  2.