Арга зүйч

– СӨБ

8.2. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн мэдээлэл харах


8.2. Сургалтын хөтөлбөрийн бүтцийн мэдээлэл харах

Сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалтаас хөтөлбөрийн нэрийг сонгон дарснаар тухайн хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах боломжтой.