Арга зүйч

– СӨБ

8.1. Сургалтын хөтөлбөрийн мэдээлэл харах


8.1. Сургалтын хөтөлбөрийн мэдээлэл харах

Сургалтын хөтөлбөрийн жагсаалтаас сургалтын хөтөлбөрийн нэр, код, төрөл, боловсролын түвшний мэдээллийг харах боломжтой.

Анхаарах нь:

  • Сургалтын хөтөлбөр нэмж үүсгэх шаардлага гарвал системийн тусламжийн утас руу холбогдох, и-мэйл илгээх (Жич: Сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн мэдээллийг үндэслэн хөтөлбөр нэмнэ.)