БСУГ

– ЕБС

2.1 Нэгтгэл татах


Системийн үндсэн цэснээс Асуулгын удирдлага цэсийг сонгоход Ирсэн асуулга, Нэгтгэл гэсэн 2 цэс харагдана. Нэгтгэл цэсийг сонгоход байгууллагын мод бүхий дараах цонх дуудагдана.

Нэгтгэл нь ирсэн асуулгад хариулж дууссаны дараа асуулгын асуултуудыг нийт хариултуудын тоогоор нь харуулж дүн шинжилгээ хийхэд зориулагдсан хэрэгсэл юм.

Асуулгын нэгтгэлийг Татах товчийг дарж MS Excel хэлбэрээр татаж авч харах боломжтой.