БСУГ

– ЕБС

3.0 Үндсэн цонхнууд


Энэ модуль нь ерөнхий боловсролын сургуулийн төгсөх ангийн суралцагчдад /9, 12-р анги/ олгох боловсролын бичиг баримт / гэрчилгээ, үнэмлэх / -ийн олголтын бүртгэлийг хийх боломжийг БСМС-ийн хэрэглэгчдэд олгоно.

Модуль нь дараах 4 дэд хэсгээс бүрдэнэ.

1. Баримт бичиг

2. Нэгтгэл

3. Баталгаажуулалт

4. Заавар