БСУГ

– ЕБС

3.4. Баримт бичиг хүчингүй болгох


Баримт бичиг хүчингүй болгох

Энэ үйлдлийг боловсролын бичиг баримт нь шаардлага хангахгүй хэвлэгдсэн тохиолдолд хийж гүйцэтгэнэ.

  Боловсролын газар шаардлага хангахгүй хэвлэгдсэн бичиг баримтийг хүчингүй болгох үйлдэл хийхэд дараах дарааллыг баримтлана. Үүнд:

1. Баримт бичгийн үйл ажиллагааг сонгоно.

2. Тухайн хүчингүй болгох гэж байгаа гэрчилгээг идэвхижүүлэн үйлдэл гэсэн товч дээр дарна.

3. Тухайн үйлдлийг хийхэд хүчингүй болгох болон буцаан татах гэсэн сонголтоос Хүчингүй болгох гэдэг товч дээр дарна.

4. Гарч ирсэн цонх дээр үйлдлийн шалтгааныг нь оруулан хүчингүй болгох гэсэн товч дээр дарснаар тухайн үнэт цаас хүчингүй болно.

Баримт бичиг хүчингүй болгох алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

Тухайн хүчингүй болгох гэж байгаа гэрчилгээг идэвхижүүлэн үйлдэл гэсэн товч дээр дарна.

Тухайн үйлдлийг хийхэд хүчингүй болгох болон буцаан татах гэсэн сонголтоос Хүчингүй болгох гэдэг товч дээр дарна.

Гарч ирсэн цонх дээр үйлдлийн шалтгааныг нь оруулан хүчингүй болгох гэсэн товч дээр дарснаар тухайн сонгосон үнэт цаас хүчингүй болно.