Менежер

– ЕБС

9.4 Хичээлийн дүнгийн нэгтгэл


9.4 Хичээлийн дүнгийн нэгтгэл /Суралцагч, Хичээл/

Уг хичээлийн дүнгийн нэгтгэл зөвхөн Дүн батлагдсан төлөвтэй хичээлийн дүн харагдаж байгаа.

Уг нэгтгэлийг татаж авах боломжтой юм.

Өмнөх хичээлийн жилийн батлагдсан төлөвтэй №3 дугаарын нүднээс ангиас сонголт хийж харах боломжтой.