Менежер

– ЕБС

9.0 Нийтлэг асуултууд


9.1 Хичээлийн дүн бүртгэх ажиллагаа


9.2 Хичээлийн дүн бүртгэх /хичээлээр/ дараалал


9.3 Хичээлийн дүн бүртгэх /суралцагчаар/ дараалал


9.4 Хичээлийн дүнгийн нэгтгэл