МСҮТ Мэргэжилтэн

– МБСБ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЦОНХ


Хэрэглэгч өөрийн хандах эрхээр нэвтрэх үед "Хэрэглэгчийн дэлгэц" гарч ирнэ. Энэ дэлгэц нь хэрэглэгчийн цэсийг нэгтгэн харуулдаг.

  • Зүүн талын хэрэглэгчийн үндсэн цэсүүд (1) нь хандах эрхийн түвшинээс хамаарч өөр байж болно.
  • Үндсэн цэсний сонголтоос хамаарч дэд цэс үүсдэг (2).
  • Дэд цэсний сонголтоос хамаарч өгөгдлийн жагсаалт үүснэ (3). Хэрэглэгч эрхийн түвшиний хүрээнд энэхүү өгөгдлийн жагсаалтыг шинээр нэмэх, устгах, засвар хийх, шүүж харах боломжтой байна.