МСҮТ Менежер

– МБСБ

АЖЛЫН БАЙРНЫ БҮРТГЭЛ


Сургалтын байгууллагын ажлын байрны бүртгэлийг энэ талбарт үүсгэнэ.

Бүртгэлд баталгаажуулалт хийгдсэний дараа өөрчлөлт оруулах боломжгүй болно. Бүртгэлийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулахыг хүсвэл Сургуулийн админ-хэрэглэгчид хандана.