Арга зүйч

– СӨБ

1. Элсэлтийн комиссын системийн зааварчилгаа


Элсэлтийн комиссын эрх нь дараах хяналтуудыг хийнэ. Үүнд:

  • Баталгаажилт хэсэг
    • Хүсэлт илгээсэн /элсэх хүсэлт илгээсэн суралцагчийн мэдээллийг харах/

  • Хүсэлт илгээгээгүй /элсэх хүсэлт илгээгээгүй суралцагчийн мэдээллийг харах/

  • Хүсэлтийн төлөв хэсэг
    • Хүлээгдэж байгаа /Бүртгэлийн төлөвт өөрчлөлт ороогүй ба элсэгчийн түүврийн аргаар сонгох үйл ажиллагаа эхлээгүй/

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Хяналтын тоонд багтсан /Санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдсон суралцагчийн мэдээллийг харах/
  • Хяналтын тоонд багтаагүй /Санамсаргүй түүврийн аргаар сонгогдоогүй суралцагчийн мэдээллийг харах/
  • Шилжин явсан /Элсэлтийн бүртгэл хийсний дараа шилжилт хөдөлгөөн хийсэн элсэгчийн мэдээллийн харах/