Арга зүйч

– СӨБ

11.1 Ажилтны ирцийн бүртгэл хийх


Ажилтны ирцийн нэгтгэл.

Өдрийн ирцийг дараах байдлаар бүртгэнэ

  1. Арга зүйчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Боловсролын удирдлагын “Сургалтын байгууллагын асуумж” модулийг хийнэ.
  3. Ажилтны ирцийн нэгтгэл цэсийг сонгож тухайн өдрийн сонголт хийнэ.
  4. Ажилчдын ирцийн бүртгэлийг хийж хадгалах үйлдэл хийнэ.

Анхаарах зүйл: Өдрийн ирцийг нөхөж бүртгэх боломжгүй.

Өдрийн ирц бүртгэх алхамчилсан дарааллыг дараах зааврын дагуу бүртгэл хөтлөнө.

  1. Сургалтын менежерийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. БУ-ын “Сургалтын байгууллагын асуумж” модулийг сонгоно.

  1. Ажилтны ирцийн нэгтгэл цэсийг сонгож тухайн өдрийн сонголт хийнэ.

  1.  Ажилчдын ирцийн бүртгэлийг хийж хадгалах үйлдэл хийнэ.

Ирцийн бүртгэл хөтлөх бүртгэлийг дараах утгаар ойлгоно. Үүнд:

Ирсэн – сургуульд ирж ажилласан тохиолдолд ирсэн гэж бүртгэнэ.