Арга зүйч

– СӨБ

11.1 Ажилтны ирцийн бүртгэл хийх