Гарын авлага

– Эцэг эх

Цахим элсэлтийн тухай


Цахим элсэлт нь 1-р ангид шинээр элсэх гэж буй суралцагчийг хамран сургах тойргын хаяг, харьяалалд нь үндэслэн цахимаар тухайн суралцах ёстой сургуульд нь хүсэлт гаргах үйл ажиллагааг хэлнэ.

2021-2022 оны хичээлийн жилд улсын хэмжээнд 2021 оны шинэ хичээлийн жилийн 1-р ангийн элсэлтийг цахимаар зохион байгууллаа. 

Цахим элсэлтийн хүсэлт гаргахдаа дараах дарааллын дагуу хүсэлтээ гаргаж шийдвэрийн хариугаа эцэг эхийн системээрээ дамжуулан авах боломжтой.