Мэргэжилтэн

– СӨБ

Шагналын түүх устгах


ЕБС менежер болон СӨБ аргазүйч нар дараах байдлаар ажилчдын давхацсан шагналыг устгуулах боломжтой.