Арга зүйч

– СӨБ

Багш, Ажилтанд QR код олгох, хэвлэх заавар


Багш, Ажилтан QR код олгох, хэвлэх заавар:

Багш, ажилчдад шинээр QR код олгохын тулд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1. Боловсролын удирдлагын ТАЙЛАН модулыг  сонгоно.

2. Багш, ажилтан хэсгийг сонгоно.

3. Хэвлэх товчыг дарснаар багш, ажилчдад олгох QR код мэдээлэл бүхий үнэмлэхийг хэвлэн олгоно.

 

  • QR код олгохын тулд Боловсролын удирдлагын Тайлан модулийг сонгоно.

  • Багш ажилтан хэсгийг сонгож тайлан үзэх товчыг дарна.

  • Хэвлэх товчыг дарна.