Арга зүйч

– СӨБ

Суралцагчдад QR код олгох, хэвлэх заавар


Суралцагчдад QR код олгох, хэвлэх заавар:

Суралцагчдад шинээр QR код олгохын тулд дараах дарааллыг баримтална. Үүнд:

1. Боловсролын удирдлагын ТАЙЛАН модулыг  сонгоно.

2. Суралцагчын хөтөлбөр, түвшин, бүлэгийг сонгоно.

3. Тайлан үзэх товчыг дарна.

4. Хэвлэх товчыг дарснаар суралцагчдад олгох QR код мэдээлэл бүхий үнэмлэхийг хэвлэн суралцагчдад олгоно.

 

  • QR код олгохын тулд Боловсролын удирдлагын Тайлан модулийг сонгоно.

  1. Суралцагчийн хөтөлбөр, түвшин, бүлэгийг сонгоно.
  2. Суралцагч хэсгийг сонгоно.
  3. Тайлан үзэх товчыг дарна.

  • Хэвлэх товчыг дарна.