Багш

– ЕБС

10. Багшийн журнал - Журнал хаах


Багшийн эрх дээр журнал хаах гарын авлага

Цахим журнал хөтлөдөг сургуулийн багш бүр энэхүү үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэнэ.

Журнал хаах үйлдлийн зорилго нь: Багш бүр өөрийн цахим журнал хөтлөлтөнд хяналт хийх зорилготой.

Өөрөөр хэлбэл хичээл заадаг ангийн суралцагчдын дүнг бүртгэж сургалтын менежерээр баталгаажуулж дууссан. Дахин энэ үнэлгээнд өөрчлөлт оруулахгүй журнал хөтлөлт гүйцэт болсон гэж үзэж байгааг баталгаажуулсан үйл ажиллагаа юм.

Хийгдэх үйлдэл: Сургуулийн 1,2 -р анги удирддаг багш нар Үнэлгээ 2 гэсэн хэсэгт орж журнал хаах үйлдэл хийнэ. Харин бусад ангид хичээл заадаг багш нар хичээл заадаг ангийнхаа үнэлгээ 2-ын дүнг 1 болон 2-р хагас жилийн дүнг бүртгэж сургалтийн менежерээр баталгаажилт хийлгэсний дараа журнал хаах үйлдэл хийнэ.

1.      Багш өөрийн эрхээр системд нэвтрэн орно.

2.      Багшийн цахим журналын Үнэлгээ 2 цэсийг сонгоно.

 

  1. 1,2-р ангийн багш үнэлгээ 2 бүртгэх шаардлагагүй тул гүйцэтгэлийн хувь 0% байсан ч болно. Тиймээс Журнал хаах гэдэг товч дарна.
  2. 1,2-р ангиас бусад багш нар заадаг хичээл бүрийнхээ үнэлгээ 2-ийн 1-р хагас болон 2-р хагас жилийн бүх хичээлийн дүнг оруулан илгээж, баталгаажилт хийснээр  баталгаажилтийн төлөв нь бүгд 100% болсон байна.
  3. Бүх хичээлийн дүн баталгаажсаны дараа журнал хаах товчийг дарснаар журнал амжилттай хаагдаж, журнал хаагдсан төлөвт шилжих ба журнал хэзээ хаагдсан огноо харагдана.

3. Хэрэв хичээлийн дүн бүрэн баталгаажаагүй бол журнал хаах боломжгүй.

4. Үнэлгээ 2-ийн журнал хаагдсаны дараа дэвшилт, төгсөлт хэсэгт хичээлийн дүн оруулах боломжтой.