Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан


Дүн, үнэлгээний тайлан

Дүн, үнэлгээний тайлан нь суралцагчийн мэдлэг, чадварын дүн, үнэлгээний мэдээлэл дээр дэлгэрэнгүй комплекс анализ хийх боломжийг олгох ба цаг хугацааны давтамжтай мэдээлэл хадгалах дата агуулахтай холбогдож ажиллана.

Тайлангийн мэдээлэл

ТАЙЛАН ТАЙЛБАР
Голч дүн, сургалтын байгууллага, сургалтын хэлбэрээр Сургалтын байгууллага тус бүрээр өдөр, орой эчнээ хэлбэрээр суралцагчдын тоог суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Голч дүн, мэргэжлийн чиглэл, сургалтын хэлбэрээр Мэргэжлийн чиглэл бүрээр өдөр, орой эчнээ хэлбэрээр суралцагчдын тоог суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Голч дүн, мэргэжлийн чиглэл, сургалтын байгууллага, боловсролын түвшингээр Мэргэжлийн чиглэл бүрээр сургалтын байгууллагад суралцагчдын тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Голч дүн, сургалтын байгууллага, мэргэжлийн чиглэл, боловсролын түвшингээр Сургалтын байгууллага бүрийн хэрэгжүүлж буй мэргэжлийн чиглэл бүрээр суралцагчдын тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Голч дүн, мэргэжлийн чиглэл, боловсролын түвшингээр Мэргэжлийн чиглэл бүрээр суралцагчдын тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Голч дүн, сургалтын байгууллага, боловсролын түвшингээр Сургалтын байгууллага бүрээр суралцагчдын тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Голч дүн, боловсролын түвшин, сургалтын хэлбэрээр Суралцагчдын тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Дүн, үнэлгээ, Судлагдахууны ангилаллаар Суралцагчдын тоог судлагдахууны ангилал бүрээр дүн үнэлгээгээр харуулна.
Төгсөгчийн голч дүн, сургалтын байгууллага, сургалтын хэлбэрээр Сургалтын байгууллага тус бүрээр өдөр, орой эчнээ хэлбэрээр төгсөгчдийн тоог суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Төгсөгчийн голч дүн, мэргэжлийн чиглэл, сургалтын байгууллага, боловсролын түвшингээр Мэргэжлийн чиглэл бүрээр сургалтын байгууллагад төгсөгчдийн тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Төгсөгчийн голч дүн, сургалтын байгууллага, мэргэжлийн чиглэл, боловсролын түвшингээр Сургалтын байгууллага бүрийн хэрэгжүүлж буй мэргэжлийн чиглэл бүрээр төгсөгчдийн тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Төгсөгчийн голч дүн, мэргэжлийн чиглэл, боловсролын түвшингээр Мэргэжлийн чиглэл бүрээр төгсөгчдийн тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.
Төгсөгчийн голч дүн, сургалтын байгууллага, боловсролын түвшингээр Төгсөгчийн голч дүн, сургалтын байгууллага, боловсролын түвшингээр
Төгсөгчийн голч дүн, боловсролын түвшин, сургалтын хэлбэрээр Төгсөгчдийн тоог боловсролын түвшингээр, суралцсан хугацааны голч дүнгийн интервалд харьяалуулж харуулна.