Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Хянах самбар


Хянах самбар

Анализийн мэдээлэл

АНАЛИЗ ТАЙЛБАР
Суралцагчийн хичээлийн дүнгийн төлөв Суралцагчийг хичээлийн дүнгийн төлвөөр бүлэглэн тоолно.
Суралцагчийн шалгалтын дүнгийн төлөв Суралцагчийг шалгалтын дүнгийн төлвөөр бүлэглэн тоолно.
Суралцагчийн дадлага ба ажлын дүнгийн төлөв Суралцагчийг дадлага, ажлын төлвөөр бүлэглэн тоолно.
Хичээлийн дүн, үнэлгээ, хичээлийн төрлөөр Хичээлийн дүн, үнэлгээ, хичээлийн төрлөөр бүлэглэн тоолно.
Суралцагчийн шалгалтын дүн, үнэлгээ төрлөөр Суралцагчийг шалгалтын дүн, үнэлгээний төрлөөр бүлэглэн тоолно.
Суралцагчийн дадлага ба ажлын дүн, үнэлгээ төрлөөр Суралцагчийн дадлага, ажлын дүн, үнэлгээний төрлөөр бүлэглэн тоолно.