Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(З-ДБ-16) Гадаадад суралцагч, сургалтын төлбөрийн хэлбэрээр


(З-ДБ-16) Гадаадад суралцагч, сургалтын төлбөрийн хэлбэрээр

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-34 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр

Заавар: (З-ДБ-16) МАЯГТ НӨХӨХ ЗААВАР

Б.Үндсэн мэдээлэл

МД (багана Б) -Мөрийн дэс дугаарыг дугаарлан бичнэ. Нийт суралцагчид (багана 1) -Монгол Улсын иргэдээс гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж буй нийт суралцагчдын тоог (багана 1)-т бичнэ багана1=(2+7+14+18). Дипломын боловсрол (багана 2:6) -Монгол Улсын иргэдээс гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын боловсролд суралцагчдын нийт тоог (багана 2)-т, анги, дамжаагаар (багана 3:6)-д тус тус бичнэ багана2=(3÷6). Бакалаврын боловсрол (багана 7:13) - Монгол Улсын иргэдээс гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалаврын боловсролд суралцагчдын нийт тоог (багана 7)-д, курс, дамжаагаар (багана 8:13)-д тус тус бичнэ багана7=(8÷13). Магистрын боловсрол (багана 14:17) - Монгол Улсын иргэдээс гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магистрын боловсролд суралцагчдын нийт тоог (багана 14)-т, анги, дамжаагаар (багана 15:17)-д тус тус бичнэ багана14=(15÷17). Докторын боловсрол (багана 18:22) - Монгол Улсын иргэдээс гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын докторын боловсролд суралцагчдын нийт тоог (багана 18)-д, анги, дамжаагаар (багана 19:22)-т тус тус бичнэ багана18=(19÷22). Нийт суралцагчдын тоо (мөр 1:3) - Монгол Улсын иргэдээс гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж буй нийт суралцагчдын тоог (мөр 1)-т, эрэгтэй суралцагчдын тоог (мөр 2)-т, эмэгтэй суралцагчдын тоог (мөр 3)-т, нийт зээл, тэтгэлэг, хувиараа төлсөн сургалтын төлбөрийн мөнгөн дүнг (мөр 4)-т тус тус бичнэ мөр1=(2+3)=(5+9+13+17+21+25), 2=(6+10+14+18+22+26), 3=(7+11+15+19+23+27), 4=(8+12+16+20+24+28). Засгийн газар хоорондын тэтгэлэг (мөр 5:8) -Засгийн газар хоорондын тэтгэлгээр гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж буй Монгол Улсын иргэдийн нийт тоог (багана 5)-д, хүйсээр ангилан (багана 6:7)-д, авсан тэтгэлгийн мөнгөн дүнг (багана 8)-д тус тус бичнэ.
Монгол Улсын боловсролын зээлийн сангийн зээл (мөр 9:12) -Монгол Улсын боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилтээр өндөр хөгжилтэй орны дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж буй Монгол Улсын иргэдийн нийт тоог (багана 9)-д, хүйсээр ангилан (багана 10:11)-т, зээл авсан мөнгөн дүнг (багана 12)-т тус тус бичнэ.
Дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, сан, хувь хүний нэрэмжит тэтгэлэг (мөр 13:16) -Суралцагчдын сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцаж буй суралцагчдыг урамшуулах зорилгоор дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, сан, хувь хүнээс сургалтын төлбөрийн зардлыг бүхэлд нь буюу тодорхой хэсгийг санхүүжүүлэхэд зориулан олгож буй буцалтгүй тусламж, тэтгэлэгт хамрагдан, гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж буй Монгол Улсын иргэдийн нийт тоог (багана 13)-т, хүйсээр ангилан (багана 14:15)-д, авсан тэтгэлгийн мөнгөн дүнг (багана 16)-д тус тус бичнэ.
Тухайн сургуулийн тэтгэлэг (мөр 17:20) –Гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагын тэтгэлэгт хамрагдан суралцаж байгаа Монгол Улсын иргэдийн нийт тоог (багана 17)-д, хүйсээр ангилан (багана 18:19)-д, авсан тэтгэлгийн мөнгөн дүнг (багана 20)-д тус тус бичнэ.
Хувийн зардал (мөр 21:24) -Сургалтын төлбөрөө хувиараа төлж буй гадаадын их, дээд сургуульд суралцаж буй Монгол Улсын иргэдийн нийт тоог (багана 21)-т, хүйсээр ангилан (багана 22:23)-т, хувиараа төлсөн төлбөрийн мөнгөн дүнг (багана 24)-т тус тус бичнэ. Бусад (мөр 25:28) -Дээр дурьдсанаас бусад хэлбэрийн тэтгэлгээр сургалтын төлбөрөө төлж буй гадаадын дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцаж Монгол Улсын иргэдийн нийт тоог (багана 25)-д, хүйсээр ангилан (багана 26:27)-д, төлбөрийн мөнгөн дүнг (багана 28)-д тус тус бичнэ.

Тайлангийн нэр 3: ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ БУЙ МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДИЙН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, тив, улсаар Товч нэр: (З-ДБ-17) Гадаадад суралцагч, улсаар Код: З-ДБ-17 Маягтын төрөл: Захиргааны ма