Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-11) Гадаадад суралцагч, улсаар


ДБ-1: Дээд боловсролын статистик тайлан

ДЭД БҮЛЭГ-4.11: Гадаадад суралцагч Тайлангийн нэр 1: ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ БУЙ МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДИЙН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, тив, улсаар Товч нэр: (А-ДБ-11) Гадаадад суралцагч, улсаар Код: А-ДБ-11 Маягтын төрөл: Албан ёсны маягт Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/31 тоот тушаал Зорилго: Гадаад улсад дээд боловсрол эзэмшиж буй монгол улсын иргэдийн мэдээллийг харьяалагдах тив, улс бүрээр нийт суралцагч, боловсролын түвшин, хүйс, төлбөрийн эх үүсвэрээр ялган харах Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 11 сарын 25-ны дотор Хамрах хүрээ: Дээд боловсролын сургалтын байгууллага(ДБСБ), Гадаад орнуудад байгаа Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Боловсролын зээлийн сан нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем(ДБУМС)-ийн “Гадаад боловсрол” модульд гадаад суралцагчийн мэдээлэл, төлбөрийн мэдээллийг оруулан тайлан бодуулж баталгаажуулсны дараа Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага(БАЭТЗТБ) тайлан баталгаажуулан Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлнэ.

(А-ДБ-11) Гадаадад суралцагч, улсаар

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-34 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр

Тайлангийн нэр 2: ГАДААД УЛСАД СУРАЛЦАЖ БУЙ МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДИЙН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, сургалтын төлбөрийн хэлбэрээр Товч нэр: (З-ДБ-16) Гадаадад суралцагч, сургалтын төлбөрийн хэлбэрээр Код: З-ДБ-16 Маягтын төрөл: Захиргааны маягт Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/30 тоот тушаал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 05 сарын 27-ны өдөр А/223 тоот тушаал Зорилго: Гадаад улсад дээд боловсрол эзэмшиж буй монгол улсын иргэдийн мэдээллийг төлбөрийн эх үүсвэрийн төрөл бүрээр нийт суралцагч, боловсролын түвшин, дамжаа, хүйс, мөнгөн дүнгээр ялган харах Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 10 сарын 15-ны дотор Хамрах хүрээ: Дээд боловсролын сургалтын байгууллага(ДБСБ), Гадаад орнуудад байгаа Монгол Улсын Элчин сайдын яам, Боловсролын зээлийн сан нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем(ДБУМС)-ийн “Гадаад боловсрол” модульд гадаад суралцагчийн мэдээлэл, төлбөрийн мэдээллийг оруулан тайлан бодуулж баталгаажуулсны дараа Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага(БАЭТЗТБ)-д тайлан ирүүлнэ.