Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-12) Дотуур байранд амьдардаг суралцагчаар


ДБ-1: Дээд боловсролын статистик тайлан

ДЭД БҮЛЭГ-4.8: Дотуур байранд амьдардаг Тайлангийн нэр 1: ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТУУР БАЙРНЫ 20... /20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, өмчийн хэлбэрээр Товч нэр: Өмчийн хэлбэрээр Код: А-ДБ-12 Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/31 тоот тушаал Зорилго: Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байр, дотуур байранд амьдардаг суралцагчдын мэдээллийг сургалтын байгууллагын өмчийн хэлбэр, ангиллаар суралцагч, боловсролын түвшин, хүйсээр ялган харах Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 11 сарын 01-ний дотор Хамрах хүрээ: Дээд боловсролын сургалтын байгууллага(ДБСБ) нь Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн систем(ДБУМС)-ийн “Сургалтын орчин” модульд дотуур байранд амьдардаг суралцагчийн мэдээллийг оруулан тайлан бодуулж баталгаажуулсны дараа Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (БАЭТЗТБ) тайлан баталгаажуулан Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлнэ.

(А-ДБ-12) Дотуур байранд амьдардаг суралцагчаар

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-34 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр

Заавар: (А-ДБ-12) МАЯГТЫГ НӨХӨХ ЗААВАР

А.Үндсэн мэдээлэл Дотуур байрны тоо (багана 1) -Дээд боловсролын сургалтын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй сургалтын байгууллагын нийт дотуур байрны тоог бичнэ. Дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан суралцагчид (багана 2:4) -Тухайн хичээлийн жилд дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байранд амьдрахаар хүсэлт гаргасан нийт суралцагчдын тоог (багана 2)-т, эрэгтэй суралцагчдын тоог (багана 3)-т, эмэгтэй суралцагчдын тоог (багана 4)-т тус тус бичнэ багана2=(3+4). Дотуур байранд амьдарч буй суралцагчид (багана 5:7) -Тухайн хичээлийн жилд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад суралцагчдаас дотуур байранд амьдарч байгаа нийт суралцагчдын тоог (багана 5)-д, эрэгтэй суралцагчдын тоог (багана 6)-д, эмэгтэй суралцагчдын тоог (багана 7)-д тус тус бичнэ багана5=(6+7)=(8+11+14). Дипломын боловсролд суралцагчид (багана 8:10) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын боловсролд суралцагчдын дотроос дотуур байранд амьдарч буй нийт суралцагчдын тоог (багана 8)-д, эрэгтэй суралцагчдын тоог (багана 9)-д, эмэгтэй суралцагчдын тоог (багана 10)-т тус тус бичнэ багана8=(9+10). Бакалаврын боловсролд суралцагчид (багана 11:13) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын бакалаврын боловсролд суралцагчдын дотроос дотуур байранд амьдарч буй нийт суралцагчдын тоог (багана 11)-т, эрэгтэй суралцагчдын тоог (багана 12)-т, эмэгтэй суралцагчдын тоог (багана 13)-т тус тус бичнэ багана11=(12+13). Бусад (багана 14:16) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магистр, докторын боловсролд суралцагчдын дотроос дотуур байранд амьдарч буй нийт суралцагчдын тоог (багана 14)-т, эрэгтэй суралцагчдын тоог (багана 15)-д, эмэгтэй суралцагчдын тоог (багана 16)-д тус тус бичнэ багана14=(15+16). Бүгд (мөр 1:4) -Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байрны тоо, дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан суралцагчид, дотуур байранд амьдарч буй суралцагчдыг, сургуулийн ангиллаар гаргана багана1=(2:4)=(5+9+13+17). Төрийн (мөр 5:8) -Төрийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байрны тоо, дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан суралцагчид, дотуур байранд амьдарч буй суралцагчдыг, сургуулийн ангиллаар гаргана мөр5=(6+7+8). Хувийн (мөр 9:12) -Хувийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байрны тоо, дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан суралцагчид, дотуур байранд амьдарч буй суралцагчдыг, сургуулийн ангиллаар гаргана мөр9=(10+11+12). Орон нутгийн (мөр 13:16) -Орон нутгийн өмчийн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байрны тоо, дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан суралцагчид, дотуур байранд амьдарч буй суралцагчдыг, сургуулийн ангиллаар мөр13=(14+15+16). Олон нийтийн/ шашны (мөр 17:20) -Олон нийтийн болон шашны өмчийн хэлбэртэй дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дотуур байрны тоо, дотуур байранд амьдрах хүсэлт гаргасан суралцагчид, дотуур байранд амьдарч буй суралцагчд