Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

(А-ДБ-12) Дотуур байранд амьдардаг суралцагчаар


(З-ДБ-30) Дотуур байр, сургуулиар