Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль (З-ДБ-32) Магадлан итгэмжлэл, сургуулиар


СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЙЛАН

БҮЛЭГ: БАЙГУУЛЛАГА

ДЭД БҮЛЭГ-1.3: Магадлан итгэмжлэл

Тайлангийн нэр 1: МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20 …/20 … ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ

Товч нэр: Магадлан итгэмжлэлээр

Код: З-ДБ-32

Үндэслэл: Үндэсний статистикийн хорооны даргын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлахыг зөвшөөрөх тухай” 2020 оны 03 сарын 24-ны өдөр А/30 тоот тушаал, Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын “Маягт, түүнийг нөхөх зааврыг шинэчлэн батлах тухай” 2020 оны 05 сарын 27-ны өдөр А/223 тоот тушаал

Зорилго: Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын мэдээллийг сургууль бүрээр хөтөлбөр, суралцагч, ажилтны мэдээллийг харах

Тайлант хугацаа: Жил бүрийн 10 сарын 15-ны дотор

Хамрах хүрээ: Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл(БМИҮЗ) нь байгууллагын магадлан итгэмжлэлийн мэдээллийг ДБУМС-ын “Магадлан итгэмжлэл” модульд бүртгэж тайлан бодуулж баталгаажуулан Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага (БАЭТЗТБ)-д ирүүлнэ.

Магадлан итгэмжлэл, сургуулиар

Магадлан итгэмжлэгдсэн дээд боловсролын сургалтын байгууллагын мэдээллийг сургууль бүрээр хөтөлбөр, суралцагч, ажилтны мэдээллээр харуулна. Үүнд: * (З-ДБ-32) Магадлан итгэмжлэл, сургуулиар

(З-ДБ-32) Магадлан итгэмжлэл, сургуулиар

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР МАЯГТЫН ТӨРӨЛ EXCEL PDF ТАЙЛАНГИЙН ЗААВАР ТАТАХ
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар З-ДБ-32 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр Албан ёсны маягт link link татах