Сургалтын байгууллага

– Дээд боловсрол

Тайлан модуль (А-ДБ-1) Байгууллага, аймаг нийслэлээр


(А-ДБ-1) Байгууллага, аймаг нийслэлээр

ОН, ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СТАТИСТИК

ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ ТОВЧ НЭР ТАЙЛАНГИЙН КОД ТАЙЛАНГИЙН ДЭЛГЭРЭНГҮЙ НЭР МАЯГТЫН ТӨРӨЛ EXCEL PDF ТАЙЛАНГИЙН ЗААВАР ТАТАХ
2019-2020 оны хичээлийн жил Аймаг, нийслэл, өмчийн хэлбэр, ангиллаар А-ДБ-1 ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 20... / 20... ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, аймаг, нийслэл, дүүргээр Албан ёсны маягт link link татах

Тайлангийн зураг