Багш

– СӨБ

2. Өдрийн ирц бүртгэгч


Тушаал - https://drive.google.com/file/d/1V5IB5ZxrDQf8XE4WJGHXILZxTP_wW4W_/view

Өдрийн ирцийг дараах байдлаар бүртгэнэ.

Вэб болон Мобайл апликэйшн ашиглан бүртгэнэ.

Анхаарах зүйл нь: Өдрийн ирцийг нөхөж бүртгэх боломжгүй.

Өдрийн ирц бүртгэхдээ дараах дарааллыг баримтална.

  1. Бүртгэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.
  2. Ирцийн бүртгэл хэсэгт боловсролын түвшин, он, сар, өдрийн сонголт хийнэ.
  3. Тухайн ангийн хойно байрлах Ирц бүртгэх товч дарж суралцагчдын бүртгэлийг хөтөлж хадгалах үйлдэл хийнэ.
  4. Таны оруулсан ангийн ирцийн мэдээлэл Төлөв хэсэгт бүртгэсэн гэж харагдана.

Өдрийн ирц бүртгэх алхамчилсан дараалал дараах байдалтай байна.

1. Бүртгэгчийн эрхээр системд нэвтрэн орно.

2. Ирцийн бүртгэл хэсэгт боловсролын түвшин, он, сар, өдрийн сонголт хийнэ.

3. Тухайн ангийн хойно байрлах Ирц бүртгэх товч дарна.

4. Ирц бүртгэх гэсэн товч дарахад дараах цонх харагдах бөгөөд суралцагчдын бүртгэлийг хөтлөж хадгалах үйлдэл хийнэ.

5. Таны оруулсан ангийн ирцийн мэдээлэл Төлөв хэсэгт бүртгэсэн гэж харагдана.

Мөн тухайн бүртгэсэн өдрийн ирцийг татан авах боломжтой.